Dofinansowania

Obecne nabory

PARP

Poddziałania 2.3.2 Bon na innowacje dla MŚP

Dofinansowanie polega na podjęciu współpracy z Jednostką Naukową celem opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

  • Intensywność dofinansowania: 85%
  • Nabór wniosków do 22.11.2018r.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – II Etap część inwestycyjna

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy którzy zrealizowali i rozliczyli projekt w ramach etapu badawczego (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP). Środki można wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.
  • Maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%.

Działanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Dofinansowanie na przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Regionalne

Woj. mazowieckie:

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Dotacja obejmuje fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Woj. śląskie

Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

W konkursie współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Woj. łódzkie

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

Konkurs ma na celu wsparcie przede wszystkim na inwestycji związanych z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Mamy bardzo duże doświadczenie jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji unijnych. Piszemy wnioski, prowadzimy projekty, wykonujemy działania do projektów oraz rozliczamy. Jesteśmy w trakcie nowego budżetowania przewidzianego na lata 2014-2020 i pojawia się szereg możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na różne cele.

 

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

W związku z Covid- 19, terminy targów ulegają ciągłym zmianom, aby uzyskać aktualne informacje prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I  e-DORADZTWO

tel: 605 044 690,  info@eurotargi.pl

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa