Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ramy Finansowe w ramach nowej perspektywy UE na lata 2021-2027, będzie koncentrowało się na określonej liczbie celów polityki spójności. Komisja Europejska skoncentrowała się na 6 głównych celach polityki na lata 2021-2027:

 • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej poprzez wsparcie innowacji, cyfryzacji, transformacji gospodarczej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w umiejętności,
 • bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej i odpornej, inwestującej w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w walkę ze zmianami klimatu,
 • lepiej połączonej,
 • o silniejszym wymiarze społecznym, wdrażającej europejski filar praw socjalnych, inwestującej w wyższą jakość zatrudnienia, edukacji, umiejętności, integracji społecznej,
 • bliżej obywateli przez wspieranie strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów obszarów oraz inicjatyw lokalnych, – przechodzącej proces transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, łagodzącej ekonomiczne, społeczne i środowiskowe trudności związane z odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce.

Środki ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (środki z RRF oraz środki w ramach polityki spójności) i będą skierowane przede wszystkim na wsparcie MŚP w zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz dążenie do bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego, opartego o nowoczesne technologie cyfrowe.

Główne założenia programu

Wsparcie całego procesu B+R+I

Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

Współpraca nauki z biznesem

Koncentracja na Krajowych inteligentnych specjalizacjach

Oznacza to, że Program kontynuuje koncepcję inteligentnych specjalizacji (priorytety B+R+I) z wykorzystaniem doświadczeń z perspektywy finansowej POIR 2014-2020 oraz proponuje nowe działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Priorytety dla realizacji założeń oraz wysokość alokacji środków :

 1.  Wsparcie dla przedsiębiorców – 4 358 mln euro
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 3 455,5 mln euro
 3. Pomoc techniczna – 159,5 mln euro

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

Moduły obowiązkowe

Moduł B+R 

Dotacja w ramach tego modułu będzie dotyczyła:

 • Przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • projekty indywidualne przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum.

Moduł infrastruktura B+R

 • Tworzenie i rozwój centrów badawczo rozwojowych służące realizacji agendy badawczej
 • Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduły uzupełniające

Moduł: Internacjonalizacja

będzie dotyczył m.in. zagadnień:

 • udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
 • promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych m.in. poprzez udział jako wystawca w targach i wystawach międzynarodowych
 • uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską
 • komercjalizacja wyników prac B+R za granicą

Wdrożenie innowacji

 • Tworzenie i rozwój centrów badawczo rozwojowych służące realizacji filii/oddziałów badawczych
 • Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

O wsparcie będą mogły się ubiegać:

 • Przedsiębiorstwa o statusie MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe, które będą partnerami przedsiębiorcy w konsorcjum

Moduł: Cyfryzacja

będzie dotyczył m.in. zagadnień:

 • Analityka danych i optymalizacja produkcji
 • Robotyzacja linii produkcyjne
 • Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów
 • Internet rzeczy
 • Cyfrowy bliźniak
 • Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo
 • Big data – wykorzystanie dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie produkcji

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

będzie dotyczył m.in. zagadnień:

 • Zastępowanie, bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach, produktach
 • Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad
 • ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
 • zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi

Moduł: Kompetencje

Będzie dotyczył zdobywania nowych umiejętności oraz wiedzy m.in. w zakresie:

 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • obsługi infrastruktury badawczej,