Dofinansowania

DOTACJE UNIJNE

W twoim regionie

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Wybierz województwo na mapie i sprawdź możliwości dotacji w Twoim regionie.

Nowa Perspektywa finansowa 2021-2027  FENG (Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki)

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Dofinasowanie obejmuje instreument interwencji publicznej dla Polski Wschodniej

Pożyczki unijne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw zostały uruchomione  pożyczki unijne przez  Bank Gospodarstwa Krajowego., który  jest Menadżerem Funduszu Funduszy. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ramy Finansowe w ramach nowej perspektywy UE na lata 2021-2027, będzie koncentrowało się na określonej liczbie celów polityki spójności. 

Fundusz odbudowy gospodarki po Civid-19/ KPO

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. 

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków, w ramach dotacji SMART. 

Moduły obligatoryjne: wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:

• nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub

• nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

• wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

• zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,

• koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,

• koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

• koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,

• koszty pośrednie (ogólne). 

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,

60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Moduł wdrożenie innowacji

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

• nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub

• nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku

Na co jest dofinansowanie:

• zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych),

• zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

• nabycie robót i materiałów budowlanych,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

• zakup usług doradczych,

• koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie: 

• 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

• 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

• 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne/dowolnego wyboru/ nie obowiązkowe :

Moduł internacjonalizacja 

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),

• pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

• usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

• usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie: 

• maksymalnie 50% wydatków dotyczących udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych,

• maksymalnie 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

• maksymalnie 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej

Moduł cyfryzacja

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych),

• zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

• nabycie robót i materiałów budowlanych,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

• zakup usług doradczych.

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie: 

• 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

• 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność

Moduł infrastruktura B+R

Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub zrealizowane w całości z innych środków.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

• zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych),

• zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

• nabycie robót i materiałów budowlanych,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej). 

Moduł kompetencje

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

• prac B+R,

• inteligentnych specjalizacji,

• transferu technologii,

• zarządzania innowacjami,

• komercjalizacji wyników prac B+R,

• transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,

• cyfryzacji,

• polityki klimatycznej,

• gospodarki o obiegu zamkniętym,

• ekoprojektowania,

• gospodarki niskoemisyjnej,

• internacjonalizacji,

• ochrony własności przemysłowej,

• obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

• koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń. 

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych),

• zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,

• nabycie robót i materiałów budowlanych,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

• zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

• koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,

• zwiększenie efektywności energetycznej, 

• inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

• propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

• koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,

• koszty LCA oraz PEF,

• wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie: 

• 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

• 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

• 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Mapa Pomocy Regionalnej

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2022 – 2027 DLA POLSKI

Mapa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie mapy pomocy regionalnej nie ma obecnie możliwości udzielenia pomocy projektom zlokalizowanym w mieście stołecznym Warszawa i powiatach ościennych (obszar wskazany na poniższej mapie województwa mazowieckiego z intensywnością 0%).

Mapa ma zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Grafika przedstawiająca mapę Polski podzieloną na województwa. Poszczególne województwa zaznaczone są kolorami, taka sama intensywność pomocy to ten sam kolor. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: województwo warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie – 50%, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie – 40%, pomorskie, śląskie – 30%. Ponadto w trzech województwach wskazano maksymalną intensywność wsparcia widełkowo, od – do. Są to: województwo mazowieckie – od 0% do 50% (szczegóły na odrębnej mapie województwa mazowieckiego), województwo wielkopolskie – od 15% do 25% (szczegóły na odrębnej mapie województwa wielkopolskiego), województwo dolnośląskie – od 15% do 25% (miasto Wrocław w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024 – 20%, miasto Wrocław w okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027 – 15%, pozostały obszar województwa – 25%).

Przedstawione na mapie Polski wielkości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczą maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Wielkości te w odniesieniu do trzech województw nie są jednolite dla wszystkich ich podregionów i gmin:

 • Województwo Mazowieckie – intensywność wsparcia od 0% do 50%, w zależności od podregionu lub gminy zobrazowaliśmy na mapie
Grafika przedstawiająca mapę województwa mazowieckiego podzielonego na podregiony i gminy. Poszczególne obszary zaznaczone kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: podregion siedlecki (część regionu mazowieckiego regionalnego) – intensywność 50%, region mazowiecki regionalny (tj. podregiony radomski, ciechanowski, płocki, ostrołęcki, żyrardowski z wyjątkiem podregionu siedleckiego) – 40%, część podregionu warszawsko wschodniego na obszarze gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz – 35%, część podregionu warszawsko zachodniego na obszarze gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola – 25%, miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Waliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Wesoła, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat pruszkowski – 0%.
 • Województwo Wielkopolskie – intensywność wsparcia od 15% do 25%, w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy zobrazowaliśmy na mapie.
Grafika przedstawiająca mapę województwa wielkopolskiego podzielonego na podregiony i gminy. Poszczególne obszary zaznaczone kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: miasto Poznań oraz podregionu poznańskiego (tj. powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski) – 20% w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i 15% w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. oraz dla pozostałego obszaru województwa niezależnie od okresu – 25%.
 • Województwo Dolnośląskie – intensywność wsparcia:
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 20%,
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. – 15%,
  • w pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego – 25%.

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw. Takie zwiększenie nie dotyczy obszaru województwa mazowieckiego w ogóle nie objętego pomocą (obszar wskazany na mapie z intensywnością 0%).

Rozporządzenie określa również zasady:

 • ustalania maksymalnej intensywności pomocy na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji,
 • obliczenia maksymalnej wartości pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego.

Niniejsza mapa zastępuje Mapę Pomocy Regionalnej na lata 2014 – 2021 dla Polski.

Intensywność wsparcia w poszczególnych województwach, podregionach, gminach Polski w odniesieniu do mapy na lata 2014 – 2021 uległa znaczącym zmianom zestawionym w tabeli.

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2014 – 2021 DLA POLSKI

Mapa obowiązywała w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020, zmienionego następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r.

Mapa pomocy regionalnej określała regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Mapa ma zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Grafika przedstawiająca mapę Polski podzieloną na województwa. Poszczególne województwa zaznaczone są kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: województwo warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie – 50%, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie – 35%, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie – 25%. Ponadto w województwie mazowieckim wskazano maksymalną intensywność wsparcia widełkowo, od 10% – do 35%. Szczegółowo maksymalną intensywność wsparcia dla tego województwa pokazano z prawej strony mapy: podregion ciechanowsko – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski – 35%, podregion warszawski zachodni – 20%, miasto stołeczne Warszawa w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2017 – 15%, miasto stołeczne Warszawa od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 – 10%.

Przedstawione na mapie Polski wielości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczyły maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalne intensywności pomocy można było zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

Materiał pobrany z strony: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polskiOd 2004r., zajmujemy się przygotowywaniem wniosków w ramach dofinasowania z UE, a następnie kompleksowym rozliczeniem projektów UE.

Jednym z 3 filarów  działalności firmy jest przygotowanie wniosków o dotacje z funduszy UE. Na początku /2004r./ przygotowanie wniosków o dofinansowanie stanowiło uzupełnienie naszych usług, zaś same wnioski ograniczały się do dofinansowań związanych z udziałem form w targach. Zaczynaliśmy od dotacji ze środków przedakcesyjnych, potem zdobywaliśmy doświadczenie z każdą kolejną perspektywą finansową /2004-2006, 2007-2013, 20014-2020. Dzisiaj, kiedy kończą się środki z perspektyw 2014-2020 posiadamy nie tylko ogromne doświadczenie, ale również skuteczność sięgającą (w zależności od działania) nawet 100 %. Osiągamy sukcesy nie tylko w pozyskiwaniu dotacji na działalność eksportową (Go To Brand, Internacjonalizacja w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Fundusze Norweskie, pożyczki płynnościowe i wiele innych), ale również z programów badawczych B+R, inwestycyjnych i covidowych działaniach pomocowych (granty na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe UE), a także wnioski do ZUS-u. 

Nasz dział dotacji rozwijał się z każdym napisanym wnioskiem, a wraz z sukcesami na tle pozyskania dotacji, u naszych klientów zrodziła się potrzeba ich rozliczania. Zgodnie z polityką Firmy, pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji zajmują się ci sami pracownicy, wynika to z faktu, że te dwa zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane.

Nasi pracownicy znając tematykę i zasady prawne rozliczania projektów, podczas przygotowania wniosku o dofinansowanie potrafią ustrzec Beneficjenta od wielu potencjalnych problemów ( dokładają wszelkich starań aby napisać wniosek w taki sposób, by otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinasowania, a co ważne  mógł być przez  Beneficjenta zrealizowany. Nasi specjaliści mają świadomość, że podczas dalszej współpracy, to oni mogą rozliczać projekt, który aktualnie piszą, wiec piszą go w taki sposób aby bez problemów można go było rozliczyć i zrealizować.

Dla przykładu nasze realizacje w ostatniej  perspektywie 2014-2020 (wybraliśmy najpopularniejsze):  

Programy związane z internacjonalizacją (nasza chluba i specjalność, jako jedyni w Polsce łączymy wiedze praktyczną w zakresie organizacji targów i wystaw z wiedzą i sztuką sporządzania wniosków w zakresie Internacjonalizacji polskich firm na arenie międzynarodowej) w wielu rundach poddziałania 3.3.3. Go To Brand i Go To Brand Expo mamy 100% sukcesu.


Go To Brand

Działanie dotacyjne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowało, nie  tylko udział w targach, ale również działania promocyjne takie jak spoty reklamowe, katalogi, ulotki, oraz usługi doradcze związane z wejściem na nowe rynki. Program skierowany do różnych branż (od IT, poprzez spożywczą, meblową po budownictwo). W każdym projekcie punktem wyjścia jest produkt, który nasz klient chce sprzedawać na nowych rynkach. 

W ramach prac nad projektem najpierw ustalamy z klientem, na które imprezy targowe chciałby pojechać (jako wystawca lub zwiedzający), następnie ustalamy budżet. 

Jako jedni z nielicznych firm w Polsce, sami przygotowujemy kosztorys w oparciu o procedurę szacowania rynku,  a nie czekamy od klienta na gotowe materiały.  

Kiedy mamy już to wszystko, przystępujemy do sporządzania wniosku, w którym ,,sprzedajemy” produkt klienta, produkt, w który wierzymy (bez tego bardzo trudno jest przygotować skuteczny wniosek). Nasze doświadczenie w tej dziedzinie procentuje osiągnięciem 100% skuteczności.

Internacjonalizacja MŚP w ramach poddziałania 1.2. Internacjonalizacja MŚP /POPW/

Działanie bardzo podobne (bliźniacze) do Go To Brand, lecz znacznie bardziej złożone. Głównymi różnicami są konieczność przygotowania modelu biznesowego (też świadczymy taką usługę), dedykowanie dotacji dla przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej, dodatkowy komponent inwestycyjny (można sfinansować np. zakup maszyn) oraz sposób rozliczania. 

W ostatnich naborach osiągaliśmy 100% skuteczności.  

Internacjonalizacja MŚP (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych )

Działanie celowo (i budżetowo) podobne do poprzedniego, podstawową różnicą jest fakt, że środki przyznają instytucje dotacyjne obsługujące województwa, przez co w każdym województwie obowiązuje inny regulamin, wzór wniosku, sposób składania itp. (drobnych różnic jest dużo więcej). Każde województwo to odrębna dokumentacja aplikacyjna, z którą każdorazowo na nowo zapoznajemy się – różnice w dokumentacji i kryteriach oceny często występują w ramach jednego województwa, ale dla kolejnych naborów. 

W zależności od województwa poziom szczegółowości wniosków również bywa różny. To wszystko sprawia, że praktycznie każdy nabór wniosków wiąże się z tym, że nasi pracownicy uczą się ich od nowa, zanim przystąpią do ustalania budżetu.  Zmiany w dokumentacji bywają różne, od katalogów kosztów kwalifikowanych po sposób składania wniosków. Najlepszym przykładem drobnej (praktycznie nieistotnej zmiany) jest właśnie sposób składania wniosku. W przypadku, w którym instytucja nie chce już przyjmować wniosków w tradycyjnej (papierowej) formie zmienia ją na elektroniczną i jest to albo nośnik danych (płyta CD/DVD, pendrive), wysłanie wniosku mailem, lub przez skrzynkę podawczą, albo wypełnienie wniosku w generatorze, możliwości jest wiele, tak samo jak możliwości podpisania wniosku, tradycyjnie, ePUAPem, lub podpisem kwalifikowalnym. Przeoczenie wymaganej formy podpisania wniosku w przypadku podpisu tradycyjnego jest nieistotne, lecz już w przypadku ePUAPu jest kłopotliwe (w razie potrzeby można założyć ePUAP w ciągu godziny). Natomiast w przypadku, kiedy wymagany jest podpis kwalifikowany, a wnioskodawca takowego nie posiada może nawet dojść do niezłożenia wniosku. Powyższe sprawia, że wnioski składane w poszczególnych województwach są najmniej lubiane przez naszych klientów i specjalistów, co nie przeszkadza nam osiągać skuteczność na poziomie 92-95%. 


Bon na innowacje (etap badawczy)

Jedno z przyjemniejszych działań badawczych, polega na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pracami badawczymi zawsze zajmuje się jednostka naukowa (uczelnia, instytut). Napisanie skutecznego wniosku wymaga od nas nie tylko zrozumienia produktu, ale również całej branży. We wniosku ,,sprzedajemy ‘’nie produkt, ale jego idee. Z uwagi na mnogość produktów (jeszcze nie zdarzyło się żeby któryś produkt się powtarzał), każdy projekt jest inny, dzięki czemu nasi specjaliści poszerzają sukcesywnie swoją wiedze horyzonty biznesowe, stajać się coraz większymi ekspertami  w dziedzinie sporządzania dokumentacji po finasowanie z funduszy UE.

Z uwagi na duże zainteresowanie tego rodzaju programami, zazwyczaj wniosków jest składanych znacznie więcej niż przeznaczonych środków na dana rundę aplikacyjną. Osiągana skuteczność do etapu zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Jednostką przekracza 79%, tutaj należy zaznaczyć, że duży wpływ na przyznanie dotacji w tym poddziałaniu,  ma przygotowana informacja pochodząca z jednostki naukowej określająca etapy badawcze rekomendowane przez nią samą i pomysł Beneficjenta na innowacyjny biznes. Są to elementy na które nie mamy wpływu i są podawane ocenie i interpretacji oceniających.   

Bon na cyfryzację poddziałanie 6.2

Działanie bardzo zbliżone do poprzedniego (bon na innowacje), najważniejszą różnicą jest cel: cyfryzacja wnioskodawcy skutkujące wprowadzeniem nowego, lub znacząco ulepszonego produktu/usługi. Projekty w tym działaniu nie mogą polegać tylko na doposażeniu lub wymianie infrastruktury sprzętowej wnioskodawcy. Konieczna jest zmiana/unowocześnienie dotychczasowych rozwiązań.

Przykładem projektu może być automatyzacja procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie dedykowanego systemu komputerowego. Możliwy jest wtedy zakup wyżej wymienionego oprogramowania oraz środków trwałych (np. komputerów obsługujących produkcję). 

W ostatnim naborze zostało złożonych 6 108 wniosków, oznacza to, że działanie cieszyło się ogromną popularnością. 

Co to oznacza w praktyce?

Ocena wniosków zostanie wydłużona poza ramy określone Regulaminem Konkursu. Kluczową rolę będą odgrywały dodatkowe kryteria oceny np.  projekt wpisuje się w PKD branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii czy spadek przychodów w roku 2020 w stosunku do roku 2019).

Kredyt technologiczny 3.2.2

Działanie polega na dofinansowaniu projektów, w których wdrażana będzie nowa technologia (nabyta na podstawie zakupu patentów, licencji, lub badań własnych przedsiębiorcy). Poniżej przedstawiamy model pozyskania dotacji i realizacji projektu:

1. Przygotowanie biznesplanu dla inwestycji/projektu (w tym kosztorysu)

2. Pozyskanie promesy kredytowej (lub warunkowej umowy kredytowej) od jednego ze wskazanych banków (promesa musi być udzielona na podstawie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy)

3. Przygotowanie i złożenie wniosku (biznesplan, promesa i wniosek muszą być ze sobą spójne)

4. Ocena projektu

5. podpisanie umowy o dofinansowanie

6. realizacja projektu (uruchomienie kredytu i rozpoczęcie inwestycji) – dotacja polega na umorzeniu części kredytu

Procentowa wysokość dotacji uzależniona jest od regionalnej mapy pomocy oraz od wielkości przedsiębiorstwa (w zależności od tego, w którym województwie będzie realizowana inwestycja i czy przedsiębiorstwo jest mikro, małe czy średnie). Dla takiego samego projektu wartość dotacji będzie znacznie większa, kiedy będzie on realizowany w Polsce Wschodniej przez mikro/małe przedsiębiorstwo, niż gdyby był realizowany w zachodnich województwach (lub województwie mazowieckim) przez średnie przedsiębiorstwo. 

Program bardzo ciekawy, ponieważ pozwalał m.in. na sfingowanie nowej budowy czy też przebudowy nieruchomości.


Przemysł 4.0 

Celem działania jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług

W praktyce jest to dotacja na cyfryzację dla przedsiębiorstw produkcyjnych, którą można przeznaczyć na:

– usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej

– usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej

– zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Mapy drogowej – w tym przypadku jest to opracowanie będące planem cyfryzacji przedsiębiorstwa.

PARP określił jakie technologie mogą być dofinansowane 

– Big Data oraz działania związane z analizą danych;

– Roboty przemysłowe;

– Przemysłowy Internet rzeczy;

    Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

– Cyberbezpieczeństwo;

– Chmura obliczeniowa;

– Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

– Sztuczna inteligencja;

– Blockchain;

– Druk addytywny (druk 3D).

Możliwość składania wniosku została ograniczona do przedsiębiorstw które:

– prowadzą działalność produkcyjną

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł

– mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Polskie Mosty Technologiczne  3.3.1. 

Program poświęcony internacjonalizacji, ze wskazanymi rynkami docelowymi.

Program różni się od typowych dotacji. Podzielony jest na 2 etapy (krajowy i zagraniczny), a stopa dofinansowania wynosi 100%.

W etapie krajowym przedsiębiorca wybiera w jakich szkoleniach/warsztatach chce uczestniczyć, oraz jakie usługi będą dla niego realizowane. Na tym etapie wnioskodawca „nie widzi dotacji” – po wszystkie elementy etapu krajowego (warsztaty/szkolenia) organizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). 

Etap zagraniczny jest realizowany jak zwykła dotacja – można w nim zakupić zewnętrzne usługi doradcze, zrealizować działania promocyjne, wziąć udział w misjach/targach.

Badanie na rynek 3.2.1 

„Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.”

Działanie bardzo podobne do kredytu na innowacje technologiczne. Różnice polegają na tym, że projekt musi prowadzić do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Nie byłą tu  wymagana promesa (warunkowa umowa kredytowa).

Procentowa wysokość dotacji ustalana jest w ten sam sposób jak w kredycie na innowacje technologiczne. 

Ograniczenia dotyczące przedsiębiorstw, które były w ostatnim konkursie:

– przynajmniej jeden zamknięty rok obrachunkowy (przynajmniej 12 miesięcy)

– osiągnięcie przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym z 3 ostatnich lat: 600 tys. zł przez mikro i małe przedsiębiorstwa, 1 mln zł przez średnie przedsiębiorstwa,

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

/RPO WM

Dotacja ukierunkowana na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach dotacji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

– rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);

– realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);

– wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

W przypadku tej dotacji na uwagę zasługuje ustalenie poziomu dofinansowania: Województwo mazowieckie podzielone jest na 5 stref z 3 różnymi poziomami dotacji, dodatkowo dochodzi różnica 10% pomiędzy mikro/małym przedsiębiorcą a średnim przedsiębiorcą. Ponadto część wydatków podlega finansowaniu z pomocy de minimis (która ma stały procent, ale ma również limit którego nie można przekroczyć). Zdaniem naszych analityków te zasady są dużo prostsze niż polski system podatkowy

Innowacja produktowa – zmiana w zakresie profilu działalności firmy w związku z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19”

Jeden z ciekawszych konkursów, pojawił się w kilku województwach. Żeby go przybliżyć posłużymy się zasadami z województwa śląskiego. 

Ideą tej dotacji jest nie tyle całkowita zmiana profilu działalności, co jej dywersyfikacja (dodanie nowej branży). Jednym z potwierdzeń wywiązania się z dotacji jest wprowadzenie nowego kodu PKD, tutaj uwaga: to musi być zupełnie nowy kod (w dniu złożenia wniosku nie może być wpisany w KRS), oraz musi być owiązany z projektem (logiczne jest że nie można kupić maszyn szlifierskich kiedy planuje się rozpocząć produkcję żywności).

Punkty można było dostać za posiadanie głównej siedziby na terenie województwa śląskiego, spadek przychodów (tu były przedziały), wysokość kosztów kwalifikowanych, a co za tym idzie wysokość dotacji (tutaj też były przedziały, urząd widocznie stwierdził że lepiej jest dać po mniej, ale większej liczbie firm), aspekt ekologiczny (tutaj ukłon w stronę Unii, żeby uzyskać punkty wystarczyło np. żeby zakupione urządzenia były wysokosprawne energetycznie). Na jeden dodatkowy punkt mogły liczyć przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Pozostałe kryteria występowały praktycznie w każdym konkursie.

Podobnie jak w wielu innych konkursach Urząd nie był gotowy na tak dużą liczb wniosków i ocena została wydłużona.

Był to dla nas jeden z przyjemniejszych konkursów.

Kapitał Obrotowy 

W zależności od województwa, konkursy były publikowane w różnych terminach i posiadały różne kryteria. Wielkość dotacji (grantu) uzależniona jest od liczby pracowników, zaś miejsce na liście (po spełnieniu pozostałych kryteriów), od wielkości spadków przychodów (tutaj instytucje najczęściej wskazywały wybrane miesiące) oraz od czasu funkcjonowania firmy (daty jej rejestracji). Często same projekty były niedopracowane ze strony instytucji, co budziło wiele kontrowersji związanych ze sprawiedliwością przyznania grantu. Najlepszym tego przykładem są granty na kapitał obrotowy realizowane w województwie wielkopolskim, o miejscu na liście decydowała kolejność zgłoszeń, nabór ze względu na przekroczenie alokacji został zamknięty w kilka sekund. Czy było to sprawiedliwe? Nie nam to oceniać. Temat był szeroko opisywany w mediach. Inną kwestią jest to czy przedsiębiorstwa, które miały spadek przychodów np. 70% zatrudniają 20 lub 30 pracowników (i muszą osiągać przychody żeby utrzymać ich miejsca pracy) zasługują na pomoc w mniejszym stopniu niż np. jednoosobowe firmy, które mają 100% spadku obrotu (mamy tu na myśli głównie firmy, które dla przedsiębiorców są dodatkowym źródłem przychodów takie, w których przed pandemią roczne przychody oscylowały w okolicy 10 tys zł). Niejednokrotnie odradzaliśmy klientom składanie wniosku, nawet jeśli spełniali wszystkie kryteria. Spadek przychodów był u nich zbyt mały, aby mogli oni konkurować np. z przedsiębiorcami, którzy wzięli sobie 3 miesiące urlopu i nie osiągali wtedy żadnych przychodów (niestety takich firm było najwięcej na listach wniosków pozytywnie ocenionych). Takie podejście nie wynika tylko z altruizmu, jest podyktowane również względami czysto biznesowymi. Przygotowanie każdego wniosku wymaga czasu, a część naszego wynagrodzenia stanowi success fee, wiedząc że jakiś projekt nie ma szans nie tylko narażali byśmy klientów na koszty, ale świadomie ograniczalibyśmy własne przychody (success fee). W przypadkach, w których klient był według nas na granicy możliwości otrzymania grantu, zawsze go o tym informowaliśmy, i prosiliśmy o przemyślenie decyzji. Jest jeszcze jeden istotny powód – ambicje/morale zespołu dotacyjnego, spod pióra tych osób wyszło wiele udanych i znaczących projektów, niedopuszczalne jest żeby musieli przygotowywać projekty z góry skazane na porażkę.

Kontakt

Biuro Promocji Exportu „EURO-TARGI”

ul.Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

E-mail

Telefon

tel. 605 044 690