Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Spis treści:

 1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)
 2. ENERGIA I KLIMAT (CP 2)
 3. SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)
 4. KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4)
 5. FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Dofinasowanie obejmuje instreument interwencji publicznej dla Polski Wschodniej:

 • 5 dotychczasowych regionów Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)
 • Oraz województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy  i dziewięciu otaczających ją powiatów

Cel główny

Utrwalenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wybrane Polityki spójności.

 • CP 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
 • CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
 • CP 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
 • CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Priorytety

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1) alokacja środków UE                     to 500 mln EURO

Platformy startowe

 • Kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów
 • Testowanie i weryfikowanie pomysłów

Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

 • przeprowadzenie audytu oraz stworzenie i wdrożenie strategii wzornicze

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

 • wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

 • wprowadzanie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji

Pożyczki na rozwój turystyki

 • kapitał dla firm branży turystycznej i branż pokrewnych

ENERGIA I KLIMAT (CP 2) alokacja środków UE to 810 mln EURO

Adaptacja miast do zmian klimatu

 • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

Dystrybucja energii

 • rozwój systemów dystrybucyjnych

Zrównoważona mobilność miejska

 • inwestycje w tradycyjną infrastrukturę (np. sieci trakcyjne, układ torowy)
 • zakup niskoemisyjnego taboru
 • węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, systemy roweru miejskiego oraz systemy telematyczne

SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3) alokacja środków UE to 930 mln EURO

Infrastruktura drogowa

 • integracja regionalnych układów komunikacyjnych z siecią dróg ekspresowych
 • dostęp do sieci TEN-T
 • powiązania pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi miastami PW

Infrastruktura kolejowa

 • rozwój infrastruktury sieci kolejowej,
 • bezpośrednie połączenie stolic województw PW (Wschodnia Magistrala Kolejowa)
 • włączenie w krajową i międzynarodową sieć kolejową

KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4) alokacja środków UE to 230 mln euro

Uzdrowiska Polski Wschodniej

 • rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe

Miejsca aktywności społecznej

 • unowocześnienie i wzmocnienie roli bibliotek
 • tworzenie Mediatek jako nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii

Produkty turystyczne

 • rozwój turystycznych szlaków tematycznych
 • wykorzystanie potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych

FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko ( FEnIKS) na lata 2021-2027, to w pewnym sensie kontynuacja programu znanego nam z poprzedniej perspektywy 2014-2020, unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Z załażenia ma być przeznaczony na:

 • kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne
 • transportowe
 • a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia. 

Alokacja środków- 25 mln EURO

Cele programu

Ważny celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Założenia Programowe

Realizacja Programu FEnIKS na lata 2021-2027 ma przyczynić się do osiągniecia następujących efektów:


 • zwiększenia efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenia udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii;
 • poprawy jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju inteligentnych sieci gazowych i wzrostu ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym;
 • zwiększenia odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego);
 • poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi;
 • wzmocnienia ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów, a także rozwijania systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę;
 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie;
 • poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego;
 • wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz ze zwiększeniem ich skuteczności;
 • wzmocnienie ochrony zabytków o krajowym i światowym znaczeniu, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych.

SEKTORY I PRIORYTETY

ENERGIA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET I – WSPARCIE SEKTORÓW ENERGETYKA I ŚRODOWISKO Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Cele szczegółowe dla priorytetu:

Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Planowany alokacja
  1 326 000 000 euro.
 • Planowana forma wsparcia
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz działania wspierające – 20 000 000 euro;

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w dużych przedsiębiorstwach oraz działania wspierające – 20 000 000 euro;


Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające – 536 000 000 euro;


Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające – 720 000 000 euro;


Wsparcie dla podmiotów, które świadczą usługi wspierające gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym działania w zakresie zwiększania świadomości – 30 000 000 euro.

    Wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem p[odejścia ekosystemowego 

 • Planowany alokacja: 664 000 000 euro.
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja

Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

 • Planowany alokacja: 1 200 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres i podział środków:

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków) – 150 000 000 euro;


Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 950 000 000 euro;


Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodne z kryteriami efektywności energetycznej – 100 000 000 euro.

Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

 • Planowany alokacja:
  320 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu – 260 000 000 euro;


Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców – 100 000 000 euro;


Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów – 30 000 000 euro; Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów zgodnie z kryteriami efektywności – 20 000 000 euro.


Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń 

 • Planowany alokacja:
  150 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000 – 60 000 000 euro;


Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura – 90 000 000 euro.

PRIORYTET II – WSPARCIE SEKTORÓW ENERGETYKA I ŚRODOWISKO Z EFRR

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
 1. Planowany alokacja:
  1 174 000 000 euro
 2. Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 3. Zakres oraz podział środków:

Wsparcie dla podmiotów, które świadczą usługi wspierające gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym działania w zakresie zwiększania świadomości – 150 000 000 euro;


Wysokosprawna kogeneracja, system ciepłowniczy i chłodniczy – 924 000 000 euro;


Wysokosprawna kogeneracja, efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy z niskimi emisjami w cyklu życia – 100 000 000 euro.

 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
 • Planowany alokacja:
  599 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Energia odnawialna: słoneczna – 250 000 000 euro;


Inteligentne systemy energetyczne (w tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi magazynowanie – 122 000 000 euro 

Energia odnawialna: wiatrowa – 100 000 000 euro;


Energia odnawialna: biomasa – 90 000 000 euro;

Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) – 20 000 000 euro;

Energia odnawialna: biomasa o wysokim poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych – 17 000 000 euro;

 • Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)
 • Planowany alokacja:
  1 770 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Wymiana systemów ciepłowniczych zasilanych węglem na systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym z myślą o łagodzeniu zmian klimatu – 170 000 000 euro;

Inteligentne systemy energetyczne (w tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi magazynowanie – 1 000 000 000 euro;

Dystrybucja i transport gazu ziemnego zastępującego węgiel – 600 000 000 euro.

 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
 • Planowany alokacja:
  1 406 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) – 706 000 000 euro;

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) – 600 000 000 euro;

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) – 60 000 000 euro;

Zapobieganie ryzykom naturalnym niezwiązanym z klimatem (na przykład trzęsienia ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka (na przykład awarie przemysłowe) i zarządzanie ryzykami w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowi – 40 000 000 euro.

 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
 • Planowany alokacja:
  180 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia:
  Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia) – 180 000 000 euro.

PRIORYTET III – TRANSPORT MIEJSKI

SEKTOR TRANSPORT

 

Cel szczegółowy:

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zero emisyjnej

 • Planowany alokacja: 1 750 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Infrastruktura czystego transportu miejskiego – 1 260 000 000 euro
Tabor czystego transportu miejskiego – 402 500 000 euro
Cyfryzacja transportu miejskiego – 87 500 000 euro

PRIORYTET IV – WSPARCIE SEKTORA TRANSPORTU Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Cele szczegółowe:

Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T

 • Planowana alokacja: 4 206 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Nowo wybudowane lub rozbudowane autostrady i drogi – sieć kompleksowa TEN-T – 3 016 000 000 euro;
Transport multimodalny (TEN-T) – 160 000 000 euro;
Porty morskie (TEN-T) – 760 000 000 euro;

Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi – sieć kompleksowa TEN-T – 100 000 000 euro;
Śródlądowe drogi wodne i porty (TEN-T) – 100 000 000 euro.

Transport multimodalny (poza miastami) – 70 000 000 euro;

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności trans granicznej

 • Planowany alokacja: 2 085 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Nowo wybudowane lub rozbudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T – 100 000 000 euro;


Nowo wybudowane lub rozbudowane inne krajowe, regionalne i lokalne drogi dojazdowe – 550 000 000 euro;


Inne nowo wybudowane lub rozbudowane linie kolejowe – elektryczne/bezemisyjne – 105 000 000 euro;


Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe – elektryczne/bezemisyjne – 800 000 000 euro;


Bezemisyjny/zasilany energią elektryczną tabor kolejowy – 400 000 000 euro;


Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) – 130 000 000 euro.

SEKTOR KUTURA 

Cel szczegółowy:

Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

 • Planowany alokacja: 700 000 000 euro
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Wsparcie ukierunkowane na tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych stymulujących do aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym, w tym eliminację barier w dostępie do kultury dla grup z różnych przyczyn wykluczonych. 

Zastosowane rozwiązania infrastrukturalne, w tym nowoczesne technologie, umożliwią tworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej, rozszerzanie jej o nowe formy działalności i cele lub będą przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności świadczonej oferty, w celu budowania przewag konkurencyjnych w aspekcie zarówno gospodarczym jak i społecznym.
Inwestycje będą wspierały procesy transformacji cyfrowej poprzez rozwój infrastruktury, zakup wyposażenia i technologii umożliwiających rozszerzenie grup odbiorców realizowanej oferty (zwiększenie dostępności kultury poprzez umożliwienie korzystania z niej grupom dotychczas wykluczonym np. niepełnosprawni; zwiększenie zasięgu oferty – upowszechnianie oferty on-line) oraz zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania w warunkach różnego rodzaju kryzysów (na podstawie doświadczeń związanych z wystąpieniem pandemii Covid-19).

Wsparcie będzie ukierunkowane na realizację inwestycji energooszczędnych oraz w pełni odpowiadających wyzwaniom zielonej gospodarki. Nowo wznoszona infrastruktura dążyć będzie do osiągnięcia neutralności energetycznej, zaś modernizacja istniejącej kubatury będzie polegać na zmniejszaniu energochłonności. Realizowane projekty wykorzystywać będą technologie, które w znacznym stopniu wpłyną na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenia jej strat. Zastosowane zostaną m.in. takie rozwiązania jak: termomodernizacja budynków czy instalowanie paneli fotowoltaicznych, zagospodarowanie wód opadowych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Nowopowstałe lub zmodernizowane obiekty zostaną wyposażone w rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego i klimatu.
Wsparciem zostaną objęte:

– państwowe i współprowadzone instytucje kultury, 

– biblioteki przechowujące Narodowy Zasób Biblioteczny 

– publiczne szkoły i uczelnie artystyczne. 

-jednostki samorządu terytorialnego, ngo

– kościoły i związki wyznaniowe w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej, zlokalizowane na obszarach wpisanych na listę UNESCO lub Pomników Historii.

– działania infrastrukturalne mające na celu ochronę i zachowanie otoczenia zabytkowych obiektów. 

Niejednokrotnie inwestycje będą realizowane w bliskim sąsiedztwie lub na terenie objętym planem rewitalizacji, co wpłynie korzystnie na ogólny rozwój większych obszarów.
Wszystkie ww. typy działań będą mogły być realizowane w formule projektów partnerskich, które przyczynią się do lepszego zarządzania dziedzictwem kulturowym i promowania dziedzictwa kulturowego, co w konsekwencji wpłynie na większą identyfikację społeczeństwa z danym miejscem.
Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury – 700 000 000 euro

SEKTOR ZDROWIE

Cel szczegółowy:

Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

 • Planowany alokacja: 700 000 000 euro.
 • Planowana forma wsparcia: Dotacja
 • Zakres oraz podział środków:

Interwencje realizowane w ramach systemu ochrony zdrowia skupiają się na wzmocnieniu działań na rzecz przekierowania większej liczby świadczeń zdrowotnych z poziomu leczenia szpitalnego na niższe poziomy 

– w szczególności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

– w tym świadczeń i zabiegów wykonywanych w ramach tzw. „jednego dnia”. 

Interwencje w ramach programu będą dążyły do zwiększenia potencjału opieki szpitalnej wyłącznie w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia odpowiedniej diagnostyki i leczenia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. operacje, zabiegi wysokospecjalistyczne i inne, wymagające leczenia szpitalnego), jak również wyłącznie w przypadku, gdy identyfikuje się faktyczne – uzasadnione nieodpowiednim stanem infrastruktury – inwestycje i potrzeby).


Wszystkie podejmowane w ramach programu inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą miały na celu dostosowanie systemu ochrony zdrowia do aktualnych trendów demograficznych i epidemiologicznych, zapewnienie równego dostępu i wysokiej jakości opieki, jak również poprawę zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych. W wyniku zaplanowanych inwestycji nastąpi poprawa jakości i dostępu do opieki zdrowotnej w kluczowych obszarach deficytowych mających związek z najczęstszymi przyczynami zachorowań i zgonów w Polsce. 

Podejmowane będą również inwestycje długofalowo uodparniające system opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi, w tym wzmocnienie systemu ratownictwa medycznego, który w pandemii COVID-19 odegrał kluczową rolę.
Konieczność rozwoju i wzmocnienia potencjału Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z Systemem, wynika nie tylko z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 i jej skutków, ale również potrzeby zapewnienia pełnej gotowości służb do szybkiego reagowania w razie potencjalnych, przyszłych zagrożeń. Prowadzone więc będą dalsze działania ukierunkowane na zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych na terenie całego kraju poprzez inwestycje w kluczowe elementy infrastruktury ratownictwa medycznego, gdzie zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne. Dlatego, w ramach celu szczegółowego, wsparcie otrzymają również wybrane jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb – szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
Interwencje będą również  ukierunkowane na dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do zmieniającej się dynamicznie sytuacji demograficznej, w szczególności w obszarze:

– opieki nad matką i dzieckiem, 

-neonatologii 

– pediatrii 

-oraz innych dziedzin zajmujących się leczeniem dzieci.

Interwencja funduszy będzie wspierać realizację modelu włączenia społecznego i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobami starszymi i przewlekle chorymi.
Infrastruktura zdrowotna – 420 000 000 euro;
Wyposażenie opieki zdrowotnej – 280 000 000 euro.