Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (wersja nr V z września 2023 r.).

*Termin naborów zaplanowanych w okresie: a) wcześniejszym niż 3 miesięcy od dnia opracowania lub aktualizacji harmonogramu jest podawany z dokładnością co do dnia, b) późniejszym niż 3 miesiące i wcześniejszym niż 12 miesięcy od opracowania lub aktualizacji może być podawany z dokładnością do dnia lub miesiąca, c) późniejszym niż 12 miesięcy od opracowania lub aktualizacji może być podawany z dokładnością do miesiąca lub kwartału.

** W przypadku, gdy alokacja działania wymagała przeliczeń przyjęto szacunkowy kurs: 1 Euro = 4,5 PLN. Ostateczna kwoty na dofinansowanie projektów będzie podana w ogłoszonym naborze.

DziałanieTypy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie Wnioskodawcy Data początkowaData końcowaKwota dofinansowania Obszar geograficznyCel polityki lub cel szczegółowy
6.1 Pomoc technicznaNie dotyczyadministracja publiczna
(IZ, IP, IW)
15.03.2023 r. 31.10.2023 r.33,2 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
PT – Pomoc techniczna

PT.1 – Pomoc techniczna
6.1 Pomoc technicznaNie dotyczyadministracja publiczna
(IZ, IP, IW)
01.11.2023 r. 30.11.2023 r. 54,60 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
PT – Pomoc techniczna

PT.1 – Pomoc techniczna
2.2 Adaptacja do zmian klimatu 1.Przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, oraz zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi Administracja publiczna
(JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych – w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców; miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej)
31.07.2023 r.31.10.2023 r. 550 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP2, CS (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
2.2 Adaptacja do zmian klimatu 1.Przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, oraz zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi Administracja publiczna
(JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych – w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców; miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej)
06.2024 r.09.2024 r.do doprecyzowania w terminie późniejszymWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP2, CS (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
2.2 Adaptacja do zmian klimatu 2. Opracowanie Miejskich Planów AdaptacjiAdministracja publiczna
(JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych – w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców)
06.2024 r.09.2024 r.8 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP2, CS (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
3.1 Zrównoważona mobilność miejskaProjekty kompleksowe z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnychAdministracja publiczna
(JST: miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami funkcjonalnymi)
11.07.2023 r. 18.12.2025 r.
1 350 mln PLN
Województwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
4.1 Infrastruktura drogowaProjekty na infrastrukturę dróg wojewódzkich, które obejmą co najmniej jedno z poniższych zadań:
• budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);
• budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;
• budowę lub przebudowę obwodnic.
Administracja publiczna
(JST: województwa – zarządcy dróg wojewódzkich)
14.06.2023 r. 3.10.2023 r.1 935 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 3, CS (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
5.1 Zrównoważona turystyka Projekty kompleksowe przeznaczone na tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych (łączących podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlakówadministracja publiczna
(JST: województwa)
12.02.2024 r. 9.04.2024 r.630 mln PLN Województwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 4, CS (vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
3.1 Zrównoważona mobilność miejskaProjekty kompleksowe z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnychAdministracja publiczna
(JST:miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami funkcjonalnymi)
12.09.2023 r.12.12.2023 r.440 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
3.1 Zrównoważona mobilność miejskaProjekty kompleksowe z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnychAdministracja publiczna
(JST:miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami funkcjonalnymi)
11.04.2024 r. 27.06.2024 r.100 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
2.3 BioróżnorodnośćUkierunkowanie ruchu turystycznegoAdministracja publiczna, służby publiczne
(jednostki samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej, zarządzający gospodarką leśną, zarządzający gospodarką wodną, parki narodowe)
4.12.2023 r. 4.03.2024 r.35 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
2.3 BioróżnorodnośćPodnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznychAdministracja publiczna, służby publiczne
(jednostki samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej, zarządzający gospodarką leśną, zarządzający gospodarką wodną),
Partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe), instytucje edukacji i nauki.
13.11.2023 r. 29.02.2024 r.12,5 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski WschodniejMikro i małe przedsiębiorstwa 5.09.2023 r 31.10.2023 r. 60 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski WschodniejMikro i małe przedsiębiorstwa 06.2024 r.08.2024 r.do doprecyzowania w terminie późniejszymWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski WschodniejMikro i małe przedsiębiorstwa IV kw. 2024 r.IV kw. 2024 r.do doprecyzowania w terminie późniejszymWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚPKompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowaMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 2.08.2023 r. 8.11.2023 r.100 mln PLN Województwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚPKompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowaMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 08.2024 r.09.2024 r.do doprecyzowania w terminie późniejszymWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP1. Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji)Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 10.10.2023 r.19.12.2023 r. 10 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP1. Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji)Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 04.04.2024 r.03.04.2025 r. 10 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP2. Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwaMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 13.06.2024 r.19.12.2024 r.100 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.4 Wzornictwo w MŚPKompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług
Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 9.05.2023 r. 20.09.2023 r.100 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
1.4 Wzornictwo w MŚPKompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług
Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 05.2024 r. 07.2024 r. do doprecyzowania w terminie późniejszymWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP1, CS (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
2.1 Dystrybucja energii Inteligentne sieci elektroenergetyczne „smart grid” Przedsiębiorstwa
(operatorzy systemów dystrybucyjnych)
04.2024 r.06.2024 r.200 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP2, CS (iii) Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)
4.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowaProjekty dotyczące infrastruktury dworcowejPrzedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
(zarządca infrastruktury dworcowej – PKP SA)
4.12.2023 r. 18.12.2025 r.100 mln PLN Województwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 3, CS (i) Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T, CS (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
4.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowaProjekty dotyczące infrastruktury liniowej w sieci TEN-T oraz poza siecią TEN-T, włączając w to odcinki Wschodniej Magistrali Kolejowej, jako kontynuację działania 3.1 POPW 2014-2020Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
(zarządca infrastruktury liniowej – PKP PLK SA)
4.12.2023 r. 18.12.2025 r.3 000 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 3, CS (i) Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T, CS (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
2.3 BioróżnorodnośćBudowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej wraz z wyposażeniemSłużby publiczne
(parki narodowe)
25.09.2023 r. 29.11.2024110 mln PLNWojewództwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
2.3 BioróżnorodnośćKorytarze ekologiczneSłużby publiczne
(zarządzający gospodarką leśną, zarządzający gospodarką wodną, parki narodowe)
6.11.2023 r. 31.01.2024 r.

90 mln PLN
Województwo:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie
• lubelskie
• podkarpackie
• podlaskie
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny
CP 2, CS (vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia