Krajowy Fundusz Odbudowy

Spis treści

 1. Ile pieniędzy dla Polski
 2. Kto może skorzystać z KPO
 3. Wysokość , poziom dofinasowania
 4. Materiały

Do Polski nadal nie popłynęły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycje zgłoszone w ramach KPO są już jednak prefinansowane ze środków krajowych. Wypłatą zajmuję się Polski Fundusz Rozwoju.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

 • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
 • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chcemy, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarki.

Ile pieniędzy dla Polski

Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro*. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro*, w tym:

 • 23,9 mld euro* w formie dotacji bezzwrotnych,
 • 34,2 mld euro* w pożyczkach.

*w cenach bieżących

Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

W pierwszych latach (do końca 2022 r.) zaplanowano dla Polski 70% tej kwoty – 18,9 mld euro dotacji oraz dodatkowe 4,1 mld euro w kolejnym roku. O tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych – w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r. / Krajowy plan odbudowy /

Kto może skorzystać z KPO

Środki Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będzie mozna przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. W praktyce oznacza to wsparcie dla obszarów:

 1. Transformacja cyfrowa 3 mld € / wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce 
 2. Odporność i konkurencyjność gospodarki 4,1 mld €/ którego celem jest zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy/ 
 3. Energia i zmniejszenie energochłonności 6,3 mld € / ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju/
 4. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia4,3 mld € / Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych. Zielona, inteligentna mobilność (6,1 mld EUR, 25,5 proc.) – Rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego, zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa.
 5. oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko

Źródło: KPO, Credit Agricole 

To również pieniądze na inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi.

Wysokość , poziom dofinasowania

Materiały:

źródło strony gov.pl /  czym jest KPO2 /

źródło strony gov.pl /Krajowy Plan Odbudowy – ulotka pdf /

źródło strony gov.pl / Skrócony opis KPO – pdf /

źródło strony gov.pl / Ustawa wdrożeniowa / krajowy plan odbudowy i ustawa wdrożeniową przedyskutowana w zespole rady dialogu społecznego /

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 kompleksowo określa rozwiązania wdrożeniowe programów polityki spójności. W tym zakresie projektowane przepisy są co do zasady analogiczne do rozwiązań stosowanych już obecnie w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020. Są to w znacznej mierze rozwiązania znane i sprawdzone, zarówno z punktu widzenia instytucji systemu wdrażania, jak i beneficjentów środków europejskich. Jednocześnie ustawa zawiera blok przepisów poświęconych realizacji Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy dotyczące wdrażania programów polityki spójności zawierają między innymi:

 • zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą w przypadku negatywnej oceny projektu,
 • kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską,
 • kwestie dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt finansowych,
 • zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów, w tym szczegółowe kwestie dotyczące komitetów monitorujących poszczególne programy.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, to są one zawarte w bloku przepisów zmieniających – jako przepisy dodawane do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Polska dotąd nie otrzymała pieniędzy z unijnego programu naprawy gospodarki po pandemii. Jak oświadczył komisarz ds. gospodarki UE Paolo Gentiloni, dodatkowym powodem ich wstrzymania jest kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym. 

Chodzi o 57 mld euro, na co składa się 23 mld euro w formie grantów plus 34 mld euro preferencyjnych pożyczek. 

Źródło:

Link do strony Finanse gazeta prawna

Fundusz odbudowy KPO 57 mld zł wstrzymany