Lubuskie 2

III. Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez: a) niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne; b) zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją; c) działania informacyjnoedukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia; d) działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ; a) e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności)

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami