Nowa Perspektywa finansowa 2021-2027

Spis treści:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) 
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 
 5. Obszar inwestycji
 6. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)
 7. ENERGIA I KLIMAT (CP 2)
 8. SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)
 9. KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4)
 10. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
 11. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE)
 12. SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA (FEST)  
 13. RYBACTWO I MORZE
 14. POMOC ŻYWNOSCIOWA (FEPŻ)
 15. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to:

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej

72,2 miliarda euro z polityki spójności 

3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Łącznie to około 76 miliardów euro. W przeliczeniu daje nam to łącznie ponad

 770 mld zł.Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji:

Polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze, które wzajemnie się uzupełniają:

Programy krajowe 2021-2027. Nowe programy unijne realizowane na poziomie krajowym, będą miały podobny zakres tematyczny do tych które znane są nam z kończącej się perspektywy 2014-2020.

Przedstawiamy poszczególne programy oraz wysokość środków unijnych jakie zostały zaplanowane na realizację programów w nowej perspektywie 2021-2027

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa

Wyzwania
• Odpowiednie oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
• Utrzymanie dobrego stanu wód
• Efektywne wykorzystanie zasobów bez dodatkowego obciążania środowiska

Planowane działania
• Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
• Poprawa zarządzania wodą (m.in. w celu powtórnego wykorzystywania wody)
• Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody

Rezultaty
• Poprawa efektywności gospodarowania wodą pitną i ściekami komunalnymi

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej Transport niskoemisyjny i mobilność miejska
Wyzwania
• Niezadowalający stan ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych


Planowane działania
• Wsparcie zarządzania i doskonalenie systemów ochrony przyrody
• Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody
• Zachowanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz populacji zagrożonych gatunków
• Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów


Rezultaty
• Wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów
• Rozwój systemów monitorowania zasobów przyrodniczych, które ułatwiają
ich ochronę

Transport
Wyzwania
• Ograniczenie deficytów w infrastrukturze sieci transportowej
• Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do planowania i organizacji transportu
• Zapewnienie dostępności transportu
• Zmniejszenie liczby ofiar i poszkodowanych, szczególnie w wypadkach drogowych
• Zmniejszenie emisji CO2 i wpływu transportu na środowisko naturalne


Planowane działania
• Rozwój lądowej oraz wodnej infrastruktury transportowej (w Transeuropejskiej
Sieci Transportowej i poza nią) z priorytetem dla rozwoju kolei
• Integracja różnych rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego
• Realizacja działań inwestycyjnych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
• Przyspieszenie wprowadzania rozwiązań cyfrowych do polskiego systemu
transportowego


Rezultaty
• Stworzenie multimodalnego (łączącego różne gałęzie transportu) systemu
transportowego o wysokim poziomie bezpieczeństwa i mniejszym wpływie
na środowisko naturalne
• Zmniejszenie dysproporcji w dostępności transportowej polskich województw
• Wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych
• Zwiększenie dostępności punktów/węzłów transportowych dla osób o ograniczonej
mobilności i z niepełnosprawnościami

 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. 

Badania, rozwój, innowacyjność


-Wsparcie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach i konsorcjach, 

-wprowadzanie wyników prac B+R,

– transfer technologii,

– rozwój sektora venture capital, 

-powstawanie nowych modeli biznesowych na rzecz transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

-oraz zmiana modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw (Przemysł 4.0)

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Wyzwania
• Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego
• Większa dostępność usług społecznych
• Przeciwdziałanie deprywacji materialnej


Planowane działania
• Wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• Udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom
najbardziej potrzebującym
• Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w pokonywaniu codziennych trudności
• Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli innych państw i społeczności
marginalizowanych
• Wzmocnienie potencjału instytucji opieki społecznej oraz reintegracji

Rezultaty
• Zwiększenie dostępu do usług związanych z podjęciem pracy albo zmianą zawodu
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• Zmniejszenie skutków ubóstwa, szczególnie wśród rodzin z dziećmi
• Objęcie wsparciem żywnościowym i energetycznym osób najbardziej potrzebujących
• Rozwój usług społecznych świadczonych lokalnie
• Zwiększenie liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
• Wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w wieku
produkcyjnym

Kultura i turystyka
Wyzwania
• Wzmocnienie roli kultury i turystyki dla rozwoju gospodarczego i spójności
społecznej
• Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionów


Planowane działania
• Utrzymanie w dobrym stanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego
• Rozwój instytucji kultury ważnych dla edukacji i aktywności kulturalnej
• Odnowienie lub adaptacja budynków i przestrzeni na potrzeby aktywizacji
i integracji lokalnych społeczności
• Inwestycje w tworzenie szlaków turystycznych


Rezultaty
• Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionów i kraju
• Wzrost jakości życia społecznego i aktywności kulturalnej mieszkańców
• Wzmocnienie innowacyjności inwestycji w sektorach kultury i turystyki
• Współpraca międzysektorowa, m.in. w obszarze kultury, nauki, edukacji,
integracji społecznej i rozrywki

 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Obszar inwestycji

5 województw Polski Wschodniej 

 • 5 stolic województw
 • 1 ośrodek wzrostu
 • 36 miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. mieszkańców

NUTS-2 mazowiecki regionalny 

 • 2 ośrodki wzrostu
 • 4 miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. Mieszkańców

Cel główny

Utrwalenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wybrane Polityki spójności.

 • CP 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
 • CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
 • CP 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
 • CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Priorytety

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)

Platformy startowe

 • Kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów
 • Testowanie i weryfikowanie pomysłów

Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

 • przeprowadzenie audytu oraz stworzenie i wdrożenie strategii wzornicze

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

 • wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

 • wprowadzanie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji

Pożyczki na rozwój turystyki

 • kapitał dla firm branży turystycznej i branż pokrewnych

ENERGIA I KLIMAT (CP 2)

Adaptacja miast do zmian klimatu

 • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

Dystrybucja energii

 • rozwój systemów dystrybucyjnych

Zrównoważona mobilność miejska

 • inwestycje w tradycyjną infrastrukturę (np. sieci trakcyjne, układ torowy)
 • zakup niskoemisyjnego taboru
 • węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, systemy roweru miejskiego oraz systemy telematyczne

SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)

Infrastruktura drogowa

 • integracja regionalnych układów komunikacyjnych z siecią dróg ekspresowych
 • dostęp do sieci TEN-T
 • powiązania pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi miastami PW

Infrastruktura kolejowa

 • rozwój infrastruktury sieci kolejowej,
 • bezpośrednie połączenie stolic województw PW (Wschodnia Magistrala Kolejowa)
 • włączenie w krajową i międzynarodową sieć kolejową

KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4)

Uzdrowiska Polski Wschodniej

 • rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe

Miejsca aktywności społecznej

 • unowocześnienie i wzmocnienie roli bibliotek
 • tworzenie Mediatek jako nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii

Produkty turystyczne

 • rozwój turystycznych szlaków tematycznych
 • wykorzystanie potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. 

Wyzwania
• Internet o prędkości co najmniej 100 Mb/s dla wszystkich
• Rozwój nowoczesnych technologii i systemów łączności


Planowane działania
• Budowa ultraszybkiej sieci szerokopasmowej dla wszystkich gospodarstw domowych
(na obszarach wiejskich i miejskich)
• Zapewnienie gigabitowego dostępu do Internetu dla wszystkich (siła napędowa
rozwoju społeczno-gospodarczego)
• Inwestycje w rozwój systemów bezprzewodowych kolejnych generacji, w tym pilotaże
i przedsięwzięcia demonstracyjne


Rezultaty
• Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów, które uzyskały wsparcie
• Ograniczenie wykluczenia cyfrowego

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 mld euro.


SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA (FEST)                                             inwestycje infrastrukturalne, drogi, kolej, transport publiczny, ochrona środowiska. pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)


RYBACTWO I MORZE

Wsparcie rybactwa i rybołówstwa, rozwój lokalnych społeczności rybackich


POMOC ŻYWNOSCIOWA (FEPŻ)

Wsparcie osób doświadczonych ubóstwem


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Instrumenty terytorialne służą wzmocnieniu współpracy i partnerstw samorządów, które
realizują wspólne działania rozwojowe na podstawie strategii terytorialnych. Wpisują się
one w cele określone na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.Kluczowe zasady
W procesie przygotowania i wprowadzania instrumentów terytorialnych ważne są:
• partnerstwo i współpraca,
• zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów łączących sąsiadujące
jednostki samorządu terytorialnego (JST),
• zaangażowanie lokalnych instytucji i organizacji w przygotowanie i realizację
działań wynikających ze strategii terytorialnych.


Realizacja tych zasad świadczy o oddolnym charakterze wypracowanych strategii. Muszą one być spójne z ramami strategicznymi stworzonymi na poziomie regionalnym (strategia rozwoju województwa). Na tym samym obszarze może funkcjonować więcej niż jeden instrument terytorialny. Jest jednak warunek! Konieczna jest komplementarność podejmowanych działań i eliminacja podwójnego finansowania.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Ich istotą jest realizacja projektów partnerskich. Mają one wspierać miejskie obszary funkcjonalne, czyli gminy:
• miejskie,
• miejsko-wiejskie,
• wiejskie.
ZIT jest przeznaczony dla MOF miast wojewódzkich i MOF miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze.
Szczególnie ważnymi dla ZIT tematami są: transport niskoemisyjny, poprawa stanu
środowiska przyrodniczego na obszarze MOF, zwiększenie efektywności energetycznej
w MOF, wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego

Szczegóły oparte o źródło: umowa partnerstwa broszura wersja dostępna PDF