Program ogólnopolski – dla firm z całej polski

Dotacja na targi – Promocja marki innowacyjnych MŚP

DOTACJE BEZZWROTNE NA TARGI

Nowe środki UE w ramach perspektywy 2021-2027  dofinansowaniu dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na promocję i rozwój eksportu- Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych prowadzonych na tych rynkach, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 

prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wpisują się w jeden z wybranych sektorów gospodarki ( sektory i targi ze stoiskiem narodowym zamieszczam w załączniku)

Obligatoryjne kryterium, aby ubiegać się o dofinansowanie:

W ramach oceny sprawdzane będzie czy Wnioskodawca działający w sektorach gospodarczych wskazanych w ogłoszeniu o naborze:

1) ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01 za co najmniej jeden rok we wskazanym okresie, załączonym do wniosku, lub

2) wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02 załączonym do wniosku

  • Nabór wniosków: 6 października – 30 listopada 2023 r.
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.
  • Minimalna kwota dofinansowania: brak
  • Maksymalna kwota dofinansowania: brak
  • Okres realizacji: nie dłuższy niż do 31 grudnia 2029 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1) udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;

2) wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;

3) kampanie promocyjne

Koszty kwalifikowalne: 

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
  • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

W przypadku pytań lub zainteresowania dotacją zapraszamy do kontaktu