Warmińsko-mazurskie 2

  1. Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania,
  2. Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  3. Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO.
  4. Działania informacyjno-edukacyjne
    Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów.

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami