Bezzwrotna dotacja 100% UE – Wsparcie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw jeszcze w ramach perspektywy 2014-2020

DOTACJA BEZZWROTNA DO 100%

Obecnie trwa nabór: 

Ogólnopolski konkurs dla Przedsiębiorców którzy odnotowali negatywne skutki z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to odpowiedź na skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.

Kto może aplikować:

– MŚP lub Duży Przedsiębiorca

– Zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP.

Kryteria dostępu:

– Prowadzący wymianę towarów lub usług z UK w roku 2018 lub 2019

– Podmiot, który odnotował spadek obrotów w handlu z UK

– Podmiot, który odnotował wzrost kosztów, które są bezpośrednim skutkiem brexitu

Maksymalny poziom dofinansowania

− do 85,00% –   dla przedsiębiorców innych niż MŚP
− do 100,00% – dla MŚP, dotacja bezzwrotna

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 EUR (nie dotyczy Typu 4: Brexit bez straty)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 EUR.

Dofinansowanie wypłacane jest w walucie EURO.

Typy projektów: 

 Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

                Dofinansowanie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych. Głównym celem dofinansowania jest wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe, np.: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach lub wystawie w tym m.in.:
• wynajęcie powierzchni wystawienniczej
• zakup i zabudowa stoiska
• organizacja i obsługa techniczna stoiska

  • koszty podróży służbowych 3 pracowników przedsiębiorcy
  • uczestniczących w targach
  • wpis do katalogu
  • usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi
  • diety
  • noclegi
  • transport
  • odprawa celna i spedycja
  • przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej

                Dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych:

1. z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub

2. z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami).

Typ 2. Re_start inwestycyjny  

Dotyczy dofinansowania o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit. Zakres zaplanowanych przedsięwzięć związanych z wejściem na nowe rynki musi być uzasadniony i wynikać z posiadanego przez przedsiębiorcę modelu biznesowego, strategii/planów rozwoju lub przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb przedsiębiorstwa.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty:
1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych;
2) nabycia robót i materiałów budowlanych;
3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

                Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

                Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

1) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),
2) dofinansowanie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,
3) dofinansowanie dotyczące zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa, np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych    lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Typ 4. Brexit bez straty

                Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2022 r.

                Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

1) koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych,  o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla ty 1 Nowe kierunki eksportu,


2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 2 Re_start inwestycyjny,


3) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian,


4) koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (na przykład produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian,


5) koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian