Lubuskie

Lubuskie

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji…

Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-pomorskie

Inwestycje w zakresie krótkoterminowej terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dla: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; przedsiębiorstwo; jednostka budżetowa; lekarka/lekarz, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń…

Warmińsko-mazurskie 4

Warmińsko-mazurskie 4

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) , tj.:…

Warmińsko-mazurskie 3

Warmińsko-mazurskie 3

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka…

Warmińsko-mazurskie 2

Warmińsko-mazurskie 2

Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów…

Warmińsko-mazurskie 1

Warmińsko-mazurskie 1

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów,…

Małopolskie

Małopolskie

D. bon na innowacje – MŚP inkubowane w ramach ESA BIC Poland Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach…

Ogólnopolskie

Ogólnopolskie

Dotacje bezzwwrotne, dotacje unijne, dofinasowanie z funduszy UE 2020-2027. Aktualne, zweryfikowane i dostepne konkursy  w ramach programów na poziomie ogólnopolskim, dostępne dla firm z całej polski. Nowe dotacje unijne przewidują…